Register Page

Regjistrohuni/Logohuni qe te keni akses ne menute me specifike ne lidhje me fondet përkatse si edhe për të qënë sa më interaktiv duke komentuar, pëlqyer postimet si dhe për të qënë i informuar më shërbimet që ofrojme.
* TANI ofrohet aksesi për përdoruesit e regjistruar ne portal në listen e "Fondit Arkivor", në menunë PUBLIKIME --> ARKIVA ku do te keni mundesine të shfletoni titujt e shumë projekteve dhe dokumenteve që AQTN administron.