Regjistri i kërkesave dhe i përgjigjeve publikohet në referencë të nenit 8, të ligjit nr. 119/2014, “Për të drejtën e informimit”

Nuk ka kerkesa per informim per vitin 2022, pervec kerkesave qe ofron Arkivi per dokumente arkivore(sherbim online).

Nuk ka kërkesa për informim për 6 mujorin e parë të vitit 2023, përveç kërkesave që ofron Arkivi për dokumente arkivore(shërbim online).

Nuk ka kërkesa për informim për 6 mujorin e dytë të vitit 2023, përveç kërkesave që ofron Arkivi për dokumente arkivore(shërbim online).