VKM


  • VKM Nr. 377, datë 26.07.1993, "Për krijimin e Arkivit Qendror Teknik të Ndërtimit"
  • VKM nr. 285, datë 19/5/2021 “Per miratimin e rregullave te Prokurimit Publik”
  • VKM nr. 874, datë 29.9.2021 “Për miratimin e rregullave per zbatimin e etikes” Udhër të brendshëm