Lista e Sherbimeve ne e-Albania

Standartet për cilesinë e shërbimit(UB Nr.25/1, datë 24.01.2023, "Për shërbimet që kryhen në AQTN")

Lista e Shërbimeve të AQTN

# Emërtimi i Shërbimit Njësia Çmimi
1 Plotesimi i kerkeses nga personat privat (ka te beje vetem me shikimin e nj dokumenti teknik) leke 200
2 Dhenien e nje flete projekti (bardh e zi) leke 2215
3 Dhenien e nje flete projekti (me ngjyra) leke 3215
4 Dhenje e nje flete projekti tip leke 750
5 Dhenje e nje flete projekti mbi dimensionin A0 (Y* eshte shumefishi i fletes) leke Y * 2215
6 Dhenie gen-plan nga hartat per nje pronesi, format A-4 (bardh e zi) leke 1450
7 Dhenie gen-plan nga hartat per nje pronesi, format A-4 (me ngjyra) leke 1630
8 Dhenie gen-plan nga hartat per nje pronesi, format A-3 (bardh e zi) leke 2900
9 Dhenie gen-plan nga hartat per nje pronesi, format A-3 (me ngjyra) leke 3260
10 Dhenie dosje pronesie (Y * eshte numri i fleteve ne dosje) (bardh e zi) leke 1450 + (270 * Y)
11 Dhenie dosje pronesie (Y * eshte numri i fleteve ne dosje) (me ngjyra) leke 1630 + (270 * Y)
12 Dhenie e nje flete preventivi, parashtrese, vendim i keshillit teknik, etj. (Y * eshte numri i fleteve ne dosje) leke 550 + (20 * Y)
Dhenie e nje plani rregullues qyteti (fshati):
13 Qytete me popullsi 10.000 Banore leke/ha 750
14 Qytete me popullsi 20.000 Banore leke/ha 1000
15 Qytete me popullsi 50.000 Banore leke/ha 1350
16 Qytete me popullsi 100.000 Banore leke/ha 1700
17 Qytete me popullsi 200.000 Banore leke/ha 2000
18 Qytete me popullsi mbi 200.000 Banore leke/ha 2250
19 Fshatra me popullsi 500 Banore leke/ha 175
20 Fshatra me popullsi 1,000 Banore leke/ha 230
21 Fshatra me popullsi 2.000 Banore leke/ha 270
Dhenie plansheta gjeodezike:
22 Per shkallen 1 : 2000 Leke/Ha 500
23 Per shkallen 1 : 1000 Leke/Ha 660
24 Per shkallen 1 : 500 Leke/Ha 1180
25 Per shkallen 1 : 200 Leke/Ha 1820
26 Per shkallen 1 : 100 Leke/Ha 2400
27 Dhenie e thellesise se sondave e puseve Leke/ml 1350
Per dhenie e studimeve e punimeve Gjeologjike e gjeofizike:
28 Deri ne 5 ha Leke/Ha 2700
29 Deri ne 10 ha Leke/Ha 2400
30 Deri ne 20 ha Leke/Ha 1520
31 Deri ne 30 ha Leke/Ha 900
32 Ne mbi 30 ha Leke/Ha 500
33 Dhenie e nje pike koordinate Leke 700
Fletet koreografike te projekteve te ujesjellesa-kanalizimeve do te jepen si me poshte:
34 - Per shkallen 1 : 50.000 Leke/Ha 95
35 - Per shkallen 1 : 40.000 Leke/Ha 125
36 - Per shkallen 1 : 30.000 Leke/Ha 155
37 - Per shkallen 1 : 25.000 Leke/Ha 225
38 - Per shkallen 1 : 20.000 Leke/Ha 275
39 - Per shkallen 1 : 10.000 Leke/Ha 325
40 - Per shkallen 1 : 5.000 Leke/Ha 375
41 Fletet koreografike te projekteve te ujesjellesa-kanalizimeve (kur jepen pjesore) Leke 2215
42 Dhenie fotografi dixhitale te dokumentit teknik Leke 2890
Shenja " Y " përfaqëson numrin e fletëve që përmban një dosje pronësie, një dosje preventimi apo një dosje me Vendim të Këshillit Teknik.