Infrastrukturë

Ky fond ka në administrim dhe mirëmban 5 600 dosje me 100 200 fletë të dokumentacionit (grafik dhe shkresor) të projekteve të infrastrukturës ku të specifikuara janë: Dokumentacion të projekteve ujësjellsa para dhe pas çlirimit. Dokumentacion të projekteve kanalizime para dhe pas çlirimit. Dokumentacion të projekteve tip për rrjetin ujësjellës – kanalizim. Dokumentacion të projekteve të urave para dhe pas clirimit. Dokumentacion të projekteve të rrugëve para dhe pas çlirimit. Dokumentacion të projekteve të Hekurudhave. Dokumentacion të projekteve të degëzimeve hekurudhore. Dokumentacion të projekteve tip për ura dhe rrugë. Dokumentacioni më i vjetër është "Rikonstruksioni i Urës së Bunës" mbi lumin Bunë, viti 1911 projekt austriak. Dokumentacioni me i vjetër për rrugët është "Rruga Durrës – Tiranë", viti 1922 projekt italian. Dokumentacioni më i vjetër për ujësjellësin është "Ujësjellësi i Gjirokastrës", viti 1929 projekt shqiptar. Dokumentacioni më i vjetër për hekurudhen është "Segmenti hekurudhor Durrës – Tiranë", viti 1928 projekt italian. Dokumentacion te projekteve ujesjellsa para dhe pas clirimit. Dokumentacion te projekteve kanalizime para dhe pas clirimit. Dokumentacion te projekteve tip per rrjetin ujesjelles – kanalizim. Dokumentacion te projekteve te urave para dhe pas clirimit. Dokumentacion te projekteve te rrugeve para dhe pas clirimit. Dokumentacion te projekteve te Hekurudhave. Dokumentacion te projekteve te degezimeve hekurudhore. Dokumentacion te projekteve tip per ura dhe rruge. Dokumentacioni me i vjeter eshte "Rikonstruksioni i Ures se Bunes" mbi lumin Bune, viti 1911 projekt austriak. Dokumentacioni me i vjeter per rruget eshte "Rruga Durres – Tirane", viti 1922 projekt italian. Dokumentacioni me i vjeter per ujesjellesin eshte "Ujesjellesi i Gjirokastres", viti 1929 projekt shqiptar. Dokumentacioni me i vjeter per hekurudhen eshte "Segmenti hekurudhor Durres – Tirane", viti 1928 projekt italian.

Përditësuar - 2023-04-27

Urbanistikë

Ky fond ka në administrim dhe mirëmban 10 000 dosje me 100 000 fletë të dokumentacionit (grafik dhe shkresor) të projekteve të urbanistikës prej vitit 1917 ku të specifikuara janë: Dosje me leje ndërtimi të pronarëve para dhe pas clirimit. Dosje të urbanistikes pas clirimit (plane rregullues, studime urbanistike, relieve, etj). Dokumentacione të urbanistikës për qytetet në bazë të V.K.M. Dokumentacione të urbanistikës së qyteteve para e pas çlirimit. Dokumentacioni më i vjetër është "Rregullimi i Tiranës", viti 1917.

Përditësuar - 2023-04-27

Arkitekturë – Shoqërore

Ky fond ka në administrim dhe mirëmban 20 500 dosje me 483 300 fletë të dokumentacionit (grafik dhe shkresor) të projekteve të objekteve Arkitekturë – Industriale prej viteve 1945 e në vazhdimësi , ku të specifikuara janë: Dokumentacione të objekteve industriale. Dokumentacione të objekteve shoqërore. Dokumentacione të objekteve të ardhura nga I.S.P.U.N. Dokumentacione të objekteve shoqërore dhe industriale të huaja. Dokumentacione të objekteve social - kulturore para dhe pas çlirimit. Dokumentacione te objekteve industriale. Dokumentacione te objekteve shoqerore. Dokumentacione te objekteve te ardhura nga I.S.P.U.N. Dokumentacione te objekteve shoqerore dhe industriale te huaja. Dokumentacione te objekteve social - kulturore para dhe pas clirimit.

Përditësuar - 2023-04-27

H/Centrale, Porte dhe Linja

Ky fond ka në administrim dhe mirëmban 3000 dosje me 50 000 fletë të dokumentacionit (grafik dhe shkresor) të projekteve të hidrocentraleve, porteve dhe linjave prej viteve 1926 e në vazhdimësi janë: Dok. të projekteve të N/Stacioneve; Dok. të projekteve të Linjave të tensionit të ulët dhe të lartë; Dok. të projekteve të H/Centraleve; Dok. të projekteve të porteve.
Dok. te projekteve te N/Stacioneve; Dok. te projekteve te Linjave te tensionit te ulet dhe te larte; Dok. te projekteve te H/Centraleve; Dok. te projekteve te porteve.

Përditësuar - 2023-04-27

Gjeologji – Gjeodezi

Ky fond ka në administrim dhe mirëmban 18 000 dosje me 42 000 fletë të dokumentacionit (grafik dhe shkresor) të planshetave, elaboraveve dhe studimet gjeologjike ku të specifikuara janë: Studime gjeologjike – gjeodezike. Materiale ndihmëse për gjeodezine. Plansheta me nomeklaturë. Plansheta pa nomeklature. Dokumentacioni më i vjetër është "Studime Gjeologjike – Ixhinjerike", i vitit 1950.

Përditësuar - 2023-04-27

Vendimeve të K.RR.T.SH

Ky fond ka në administrim dhe mirëmban 1350 dosje me 40 500 fletë të dokumentacionit (grafik dhe shkresor) të projekteve të miratura nga KRRTSH, Komiteti i Zhvillit të Turizmit Lejet zhvëllimore të bashkisë Tiranë, prej viteve 2000 e vazhdim.

Përditësuar - 2023-04-27

Foto – Arkivit

Ky fond ka trashëguar rreth 2 000 dosje me 26 000 fotografi dhe negativa ku paraqiten fotografi të qyteteve, të rrugëve e urave, objekteve të banimit dhe industriale në fazat e ndryshme të ndërtimit. Foto-arkiva tregon evoluimin në kohë të sektorit të ndërtimit nëpërmjet fotografisë.

Përditësuar - 2023-04-27