Infrastrukture

Ky fond ka ne administrim dhe miremban 4860 dosje me 35 000 flete te dokumentacionit (grafik dhe shkresor) te projekteve te infrastruktures ku te specifikuara jane: Dokumentacion te projekteve ujesjellsa para dhe pas clirimit. Dokumentacion te projekteve kanalizime para dhe pas clirimit. Dokumentacion te projekteve tip per rrjetin ujesjelles – kanalizim. Dokumentacion te projekteve te urave para dhe pas clirimit. Dokumentacion te projekteve te rrugeve para dhe pas clirimit. Dokumentacion te projekteve te Hekurudhave. Dokumentacion te projekteve te degezimeve hekurudhore. Dokumentacion te projekteve tip per ura dhe rruge. Dokumentacioni me i vjeter eshte "Rikonstruksioni i Ures se Bunes" mbi lumin Bune, viti 1911 projekt austriak. Dokumentacioni me i vjeter per rruget eshte "Rruga Durres – Tirane", viti 1922 projekt italian. Dokumentacioni me i vjeter per ujesjellesin eshte "Ujesjellesi i Gjirokastres", viti 1929 projekt shqiptar. Dokumentacioni me i vjeter per hekurudhen eshte "Segmenti hekurudhor Durres – Tirane", viti 1928 projekt italian.

Përditësuar - 2019-02-07

Urbanistike

Ky fond ka ne administrim dhe miremban 8490 dosje me 50 000 flete te dokumentacionit (grafik dhe shkresor) te projekteve te urbanistikes prej viteve 1917 deri 1990 ku te specifikuara jane: Dosje me leje ndertimi te pronareve para dhe pas clirimit. Dosje te urbanistikes pas clirimit (plane rregullues, studime urbanistike, relieve, etj). Dokumentacione te urbanistikes per qytetet ne baze te V.K.M. Dokumentacione te urbanistikes se qyteteve para e pas clirimit. Dokumentacioni me i vjeter eshte "Rregullimi i Tiranes", viti 1917.

Përditësuar - 2019-02-07

Arkitekture – Industriale

Ky fond ka ne administrim dhe miremban 8400 dosje me 350 000 flete te dokumentacionit (grafik dhe shkresor) te projekteve te objekteve Arkitekture – Industriale prej viteve 1945 deri 1990 ku te specifikuara jane: Dokumentacione te objekteve industriale. Dokumentacione te objekteve shoqerore. Dokumentacione te objekteve te ardhura nga I.S.P.U.N. Dokumentacione te objekteve shoqerore dhe industriale te huaja. Dokumentacione te objekteve social - kulturore para dhe pas clirimit.

Përditësuar - 2019-02-07

H/Centrale, Porte dhe Linja

Ky fond ka ne administrim dhe miremban 2430 dosje me 39 000 flete te dokumentacionit (grafik dhe shkresor) te projekteve te hidrocentraleve, porteve dhe linjave prej viteve 1926 deri 1990 ku te specifikuara jane:
Dok. te projekteve te N/Stacioneve; Dok. te projekteve te Linjave te tensionit te ulet dhe te larte; Dok. te projekteve te H/Centraleve; Dok. te projekteve te porteve.

Përditësuar - 2019-02-07

Gjeologji – Gjeodezi

Ky fond ka ne administrim dhe miremban 18 000 dosje me 42 000 flete te dokumentacionit (grafik dhe shkresor) te planshetave, elaboraveve dhe studimet gjeologjike ku te specifikuara jane: Studime gjeologjike – gjeodezike. Materiale ndihmese per gjeodezine. Plansheta me nomeklature. Plansheta pa nomeklature. Dokumentacioni me i vjeter eshte "Studime Gjeologjike – Ixhinjerike", te viteve 1950.

Përditësuar - 2019-02-07

Vendimeve te K.RR.T.SH

Ky fond ka ne administrim dhe miremban 143 dosje te dokumentacionit (grafik dhe shkresor) te projekteve te miratura nga KRRTSH prej viteve 2000 e vazhdim.

Përditësuar - 2019-02-07

Foto – Arkivit

Ky fond ka trasheguar rreth 2 000 dosje me 26 000 fotografi dhe negativa ku paraqiten fotografi te qyteteve, te rrugeve e urave, objekteve te banimit dhe industriale ne fazat e ndryshme te ndertimit. Foto-arkiva tregon evoluimin ne kohe te sektorit te ndertimit nepermjet fotografise.

Përditësuar - 2019-02-07