Get the Flash Player to see this rotator.
Fondet
Arkivi Qendror Teknik i Ndërtimit, Tiranë.

Arkivi Qëndror Teknik i Ndërtimit (AQTN), është themeluar me VKM NR.377 datë 26.07.1993 bazuar ne ligjin e Kuvendit Popullor Nr.7726, datë 29.06.1993 " Për Fondin Arkivor Kombëtar dhe për Arkivat" .

AQTN grumbulloi projekte teknike të ndërtimit të ish instituteve ( ISP Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, N.GJ.GJ, ISPUK, ISPUN, ISPU ), për fondin që kishte Ministria e Ndërtimit, materiale të Bashkisë së Tiranës dhe Vendimet e KRRTSH.

AQTN ka një pasuri dokumentare prej 45 000 dosje. Dokumenti i parë i arkivit është i vitit 1911 " Rikonstruksioni i Urës së Bunës " mbi lumin Bunë , Shkodër.

AQTN ruan dokumentat prej kësaj kohe deri ne vitin 1990 ( përjashtuar VKRRTSH) .

Detyrat e Arkivit

  1. Detyra kryesore e arkivit është që të ruajë, mirëmbaj dhe të administrojë dokumentacionin teknik te fushës së ndërtimit.
  2. Të plotësojë kërkesat e enteve private dhe shtetërore për dokumentacionin teknik që disponon.

Aktivitete te Ndryshme të veprimtarisë së arkivit

  1. Realizimi i 19 takimeve të ciklit " Nderim figurave të shquara të inxhinierisë së ndërtimit " (në fushën e projektimit), në bashkëpunim me Shoqatën e Ndërtuesve të Shqipërisë, me Shoqatën e Arkitektëve dhe Shoqatën e veprave Hidroenergjetike. Në këto aktivitete një vend të veçantë zenë emrat e figurat e mjaft ixhinierëve të të gjitha fushave të ndërtimit, që me mendjen dhe punën e tyre kanë lënë gjurmë në fushën e ndërtimit në vendin tonë, veprat e të cilëve meritojnë respekt dhe mirënjohje.
  2. Botimi i 7 Buletineve, ku jepet një informacion i gjerë për fushën e urbanistikës, arkitekturës dhe infrastrukturës.
  3. Bashkëpunim me Institutin e Kulturës Italiane për ekspozitat e përbashkëta me dokumentacionin e projekteve italiane të viteve 1928 - 1943.
Marrëdhëniet me rrethet
  • Arkivi nuk ka në varësi administrative arkivat e rretheve , por i ndihmon ato në drejtim të ruajtjes së materialeve me kriteret teknike e shkencore
  • I kontrollon mbi këtë veprimtari .
  • Organizon me rrethet veprimtari të ndryshme që kanë lidhje me arkivat.