Tabela e Programit

Kategoritë e Informacionit Publik pa Kërkesë Baza Ligjore Dokumenti / Përmbajtja Afati Kohor për publikim Mënyra e publikimit Sektori Përgj. për Përgatitjen e materialit apo disponimin e tij
Përshkrim i strukturës organizative, funksioneve dhe detyrave të autoritetit publik. Urdhri Kryeministrit Nr.59,date 13/02/2014 Vendim miratimi, Skemë, Struktura e pagave,Tabelë e funksioneve, detyrave dhe kompetencave të Stafit. Përditësohet pas çdo akt emërimi Në faqen zyrtare në menunë -Autoriteti- Sektori i burimeve njerëzore.
Akte ndërkombëtare ligje;akte nën ligjore; dokument politikash; dokument tjetër. Neni 15, 24, 64 ligjit nr. 9154,date 06/11/2003. Urdhri nr.36,date 24/02/2014 Ligje, Akte nënligjore, Kodi i sjelljes, Raport vjetor Pas publikimit ne fl.zyrtare Pas miratimit te Urdhrit. Në faqen zyrtare në menunë “Legjislacion”, Në faqen zyrtare në menunë “Autoriteti”. Drejtoria, Sektori Finance & Sherbimeve, Sektori Fondi Arkivor.
Informacion për procedurat që duhen ndjekur për të bërë një kërkesë për informim, adresën postare dhe elektronike për depozitimin e kërkesave për informim përkatës. Neni 7/1/c/g Format kërkese qe plotesohet ne institucion, Format ankese Shpjeguese, Adresë e-mail: info.aqtn@aqtn.gov.al Pas miratimit të Programit të transparencës. Menjëherë në rast ndryshimesh Në faqen zyrtare në menunë “E drejta për informim” Sektori Fondit Arkivor.
Të dhëna për vendndodhjen e zyrave të autoritetit publik, orarin e punës, emrin dhe kontaktet e koordinatorit për të drejtën e informimit. Neni7/1/ç Rr.Sulejman Delvina, Tirane, Arkivi Qendror Teknik I Ndertimit. Orari sherbimit: Hene - Premte ora 10.00 - 13.00 Pas miratimit të urdhrit të caktimit të Koordinatorit. Në faqen zyrtare në menunë “Kontakt” Specialisti i Komunikimit me Publikun.
Përshkrim i procedurave të zgjedhjes, kompetencave të funksionarëve të lartë dhe procedura e ndjekjes për marrjen e vendimeve. Neni 7/1/d Vendim Kuvendi, Parashikimet ligjore në nenin 30, 31, 31/1 33, 34, 35 dhe 36 të Ligjit nr.9887, datë 10.03.2008/ i ndryshuar. Neni 24 i ligjit nr.119/2014. Menjëherë pas botimit në fl /zyrtare. E përhershme Në faqen zyrtare në menunë “Autoriteti / Rreth nesh” Drejtoria, Sektori Finances & Sherbimeve.
Mekanizmat monitorues; Raporte auditi; Dokumentet me tregues performance Neni7/1/dh Raporte monitorimi dhe auditimi.(KLSH & MF) Menjëherë pas depozitimit në protokoll. Në faqen zyrtare në menunë “Autoriteti” Drejtoria, Sektori Finance & Sherbime
Buxheti Neni 7/1/e Buxheti, Raporte Pas miratimit të ligjit të buxhetit. Çdo tre mujor. Në faqen zyrtare në menunë “Autoriteti” Sektori Finances & Sherbimeve.
Informacion për procedurat e prokurimit. Neni 7/1/ë Rregjistri prokurimeve Menjëherë pas dërgimit në APP. Në faqen zyrtare në menunë “Autoriteti”. Drejtoria, Sektori Finance & Sherbime
Shërbimet e autoritetit për publikun Neni 7/1/f p/akt ligjor dhe nënligjor, p/strategji Pas nënshkrimit të relacionit shoqërues. Në faqen zyrtare në menunë “Mbrojtja e të dhënave”, “E Drejta për informim”, “Njoftimi për Konsultim Publik”. Sektori Finance & Sherbime, Sektori Fondi Arkivor
Paraqitja e mendimeve në hartimin e p/akteve, etj. Neni 7/1/gj Rregjistri i kerkesave, Fatura arkëtimi Përditësohet periodikisht. E përhershme Me kufizime të masave të sigurisë të përdorura nga kontrolluesit. Në faqen zyrtare në menunë “Autoriteti” Sektori Finance & Sherbime, Drejtoria Sektori Fondi Arkivor
Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve, sipas nenit 8 të ligjit nr. 119/2014. Neni 7/1/i Tabelë Pas miratimit të programit të transparencës. Në faqen zyrtare në menunë “Programi i Transparencës”, Me kufizime të identitetit të ankuesit Koordinatori
Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh. Neni 7/1/k Formulari i kerkeses Pas miratimit nga Komisioneri. Në faqen zyrtare në menunë “Mbrojtja e të dhënave”, Në menunë / E drejta për informim “Inspektime”, Me kufizime të subjekteve të të dhënave personale në vendime dhe rekomandime, Sektori Finance & Sherbime, Sektori Fondi Arkivor
Informacione të tjera të dobishme. Neni 7/1/l dhe shkronja “h” e nenit 31 të Ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, i ndryshuar. Ankesa, Kërkesa, Materiale ndërgjegjësuese dhe evente Pas miratimit nga Komisioneri. Në faqen zyrtare në menunë “Mbrojtja e të dhënave”, Në faqen zyrtare “Kreu”, Në faqen zyrtare në menunë “Publikime” Drejtoria
Mbajtja e dokumentacionit nga KDIMDP. Neni 7/1/h Tabelë Pas miratimit të urdhrit të Komisionit të Ekspertizës. Në faqen zyrtare në menunë “Publikime” Sektori Fondit Arkivor
Fillimi

Na ndiqni në Facebook për të rejat më të fundit
2017 © AQTN. All rights reserved.