Fondet Arkivorë

Në AQTN-ë mirëmbahet, përpunohet dhe administrohet një fond arkivor prej 545 000 fletë dokumente të mbledhura në mëse 45 000 dosje me projekte si :

 • Projekte infrastrukture ( 1911 – 2002 ),
 • Plane rregullues ( 1917 – 1990 )
 • Banesa e ndërtime shoqërore dhe industriale ( 1929 – 1990 ),
 • H/centrale, linja dhe porte( 1926 – 1990 ),
 • Relieve gjeodezike ( 1956 – 1993 ),
 • Vendime të K.RR.T.R.SH ( mbas 2000 ) etj.
 • Foto ( 1943 e vazhdim ),

Projekti më i vjetër që disponojmë në fondin tonë është projekti i “Rikonstruksionit të Urës së Bunës mbi lumin Bunë ” të hartuar nga projektues austriakë në vitin 1911.
 • Dokumentacioni më i vjetër për rrugët është “Rruga Durrës–Tiranë”, viti 1922, projekt italian.
 • Dokumentacioni më i vjetër për ujësjellësin është “Ujësjellësi i Gjirokastrës”, viti 1929, projekt shqiptar.
 • Dokumentacioni më i vjetër për hekurudhën është “Segmenti hekurudhor Durrës–Tiranë”, viti 1928, projekt italian.
 • Dokumetacioni më i vjetër për urbanistikën është “Rregullimi i Tiranës”, viti 1917.
 • Dokumetacioni më i vjetër për arkitekturën është “Tip shkolle ”, i hartuar nga projektues austriakë në vitin 1922.
 • Dokumetacioni më i vjetër për portet është “Relievi i sistemimit të Portit të Vlorës”, viti 1923.

Struktura bazë e administrimit të dokumenteve arkivor për çdo fond ( me përjashtim të disa specifikime të veçanta ) është :
 1. 1. Ndarja tematike ( ujësjellës, rrugë, gjeologji, arkitektur social – kulturore, porte, bonifikim, foto, urbanistike, foto aktivitetesh, etj ,.).
 2. 2. Ndarja territoriale ( prefekture, rreth, qytet, etj,. ).
 3. 3. Ndarja kronologjike ( vit, muaj, datë, etj,.).

Fondi Arkivor Infrastrukturë (1911 – 1990)

InfrastruktureKy fond ka në administrim dhe mirëmban 4860 dosje me 35 000 fletë të dokumentacionit (grafik dhe shkresor) të projekteve të  infrastrukturës ku të specifikuara janë:

Fondi Arkivor Urbanistikë (1917 - 1990)

UrbanistikaKy fond ka në administrim dhe mirëmban 8490 dosje me 50 000 fletë të dokumentacionit (grafik dhe shkresor) të projekteve të  urbanistikës prej viteve 1917 deri 1990 ku të specifikuara janë:

Fondi Arkivor Arkitekturë – Industriale (1932 – 2004)

ArkitekturëKy fond ka në administrim dhe mirëmban 8400 dosje me 350 000 fletë të dokumentacionit (grafik dhe shkresor) të projekteve të objekteve arkitekturë – industriale prej viteve 1945 deri 1990 ku të specifikuara janë:

Fondi Arkivor H/centrale, porte dhe linja (1926 - 1990)

H/centraleKy fond ka në administrim dhe mirëmban 2 430 dosje me 39 000 fletë të dokumentacionit (grafik dhe shkresor) të projekteve të h/centraleve, porteve dhe linjave prej viteve 1926 deri 1990 ku të specifikuara janë:

Fondi Arkivor Gjeologji – Gjeodezi (1956 - 1993)

Gjeologji – GjeodeziKy fond ka në administrim dhe mirëmban 18 000 dosje me 42 000 fletë të dokumentacionit (grafik dhe shkresor) të planshetave, elaboraveve dhe studimet gjeologjike ku të specifikuara janë:

Fondi Arkivor i Vendimeve të K.RR.T.SH (2000 - 2013)

K.RR.T.SHKy fond ka në administrim dhe mirëmban 143 dosje të dokumentacionit ( grafik dhe shkresor ) të projekteve të miratura nga KRRTSH  prej viteve 2000 e vazhdim.

Fondi i Foto – Arkivit (1943 e vazhdim)

Foto ArkiviKy fond ka trashëguar rreth 2 000 dosje me 26 000 fotografi dhe negativa ku paraqiten fotografi të qyteteve, të rrugëve e urave, objekteve të banimit dhe industriale në fazat e ndryshme të ndërtimit. Foto-arkiva tregon evoluimin në kohë të sektorit të ndërtimit nëpërmjet fotografisë.

Fillimi

Na ndiqni në Facebook për të rejat më të fundit
2017 © AQTN. All rights reserved.